Algemene voorwaarden Prinsenland Praktijk

 

De praktijk is op iedere werkdag, uitgezonderd feestdagen, te bereiken via telefoon, mobiele telefoon (sms/what’sapp) en email. Berichten worden binnen 24 uur beantwoord. U kunt op iedere werkdag telefonisch contact opnemen tussen 09.00-20.00 uur.

 

 Voorafgaand aan therapie wordt een schriftelijke behandelovereenkomst ondertekend door client en therapeut.

 Deze overeenkomst wordt beeindigd wanneer:

* therapeut en cliënt gezamenlijk overeenstemmen dat gewenste resultaten zijn bereikt en de behandeling kan worden beeindigd.

* client er eenzijdig voor kiest om de behandeling te beeindigen, al dan niet met gewenst resultaat, en daarover de therapeut informeert;

* client zich herhaaldelijk niet houdt aan gemaakte afspraken;

* er gedurende de behandeling alsnog sprake lijkt of blijkt van contra-indicaties en de therapeut de client doorverwijst naar gespecialiseerde hulp.

*  de verstreken tijd na de laatst gehouden sessie langer is dan 3 maanden (tenzij anders overeengekomen).

 

De praktijk hanteert een 24-uurs policy met betrekking tot het afzeggen van afspraken. Niet op tijd afgezegde afspraken worden gefactureerd.

De therapeut is gehouden aan alle door de beroepsvereniging en overheid gestelde kwaliteitseisen en beroepscode, waaronder geheimhoudingsplicht. Gegevens aan derden worden slechts met toestemming van de client verstrekt.

 

De therapeut is onderhevig aan het klacht- en tuchtrecht van de beroepsvereniging NBVH en de SCAG en is verplicht de client naar de klachtencommissie te verwijzen indien klachten niet onderling kunnen worden opgelost.

 

De client verplicht zich tot het eerlijk verstrekken van informatie en gegevens die voor de therapeut van belang kunnen zijn bij het opstellen van een behandelplan. Prinsenland Praktijk/Laura Ledel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt beschikbare informatie heeft achtergehouden.

De client geeft toestemming voor de aanmaak van een dossier. Het dossier bevat uw gegevens, de diagnose en het behandelplan, sessieverslagen en eventuele correspondentie.

 

Uw dossier wordt niet gedigitaliseerd, maar tot 15 jaar na beeindiging van de behandeling beveiligd achter slot en grendel bewaard.

U hebt het recht om (gegevens uit) het dossier op te vragen. Dit kan uiterlijk twee weken duren. Administatieve kosten worden berekend.

 

Prinsenland Praktijk/Laura Ledel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor achtergelaten eigendommen van de client.