Algemene voorwaarden Prinsenland Praktijk

 

De praktijk is op iedere werkdag, uitgezonderd feestdagen, te bereiken via telefoon, mobiele telefoon (sms/what’sapp) en email. Berichten worden binnen 24 uur beantwoord. U kunt op iedere werkdag telefonisch contact opnemen tussen 09.00-20.00 uur.

 

 Voorafgaand aan therapie wordt een schriftelijke behandelovereenkomst ondertekend door cliënt en therapeut. Deze overeenkomst wordt beeindigd wanneer:

 

* therapeut en cliënt gezamenlijk overeenstemmen dat gewenste resultaten zijn bereikt en de behandeling kan      worden beeindigd.

* cliënt er eenzijdig voor kiest om de behandeling te beeindigen, al dan niet met gewenst resultaat, en daarover de therapeut informeert;

* cliënt zich herhaaldelijk niet houdt aan gemaakte afspraken;

* er gedurende de behandeling alsnog sprake lijkt of blijkt van contra-indicaties en de therapeut de cliënt doorverwijst naar gespecialiseerde hulp.

*  de verstreken tijd na de laatst gehouden sessie langer is dan 3 maanden (tenzij anders overeengekomen).

 

De therapeut is gehouden aan alle door de beroepsvereniging en overheid gestelde kwaliteitseisen en beroepscode, waaronder geheimhoudingsplicht. Gegevens aan derden worden slechts met expliciete toestemming van de cliënt verstrekt.

 

De cliënt verplicht zich tot het eerlijk verstrekken van informatie en gegevens die voor de therapeut van belang kunnen zijn bij het opstellen van een behandelplan. Prinsenland Praktijk/Laura Ledel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele nadelige gevolgen die zijn ontstaan doordat cliënt beschikbare informatie heeft achtergehouden.

 

De praktijk hanteert een 24-uurs policy met betrekking tot het afzeggen van afspraken. Niet op tijd afgezegde afspraken worden gefactureerd.

 

Prinsenland Praktijk/Laura Ledel kan niet aansprakelijk worden gesteld voor achtergelaten eigendommen van de cliënt.

 

Klachtenreglement

De therapeut is onderhevig aan het klacht- en tuchtrecht van de beroepsvereniging NBVH en de SCAG en is verplicht de cliënt naar de klachtencommissie te verwijzen indien klachten niet onderling kunnen worden opgelost. Er zijn folders beschikbaar in de praktijk.

 

Privacy

De cliënt geeft toestemming voor de aanmaak van een dossier. Uw dossier bevat uw persoonlijke gegevens zoals u die aan mij heeft verstrekt, alsmede eventuele correspondentie met u en/of uw huisarts of verwijzer, de behandelovereenkomst, het voorgestelde behandelplan, aantekeningen m.b.t. de sessies en over de uitgevoerde behandelingen en uw eindevaluatie.  .

Uw dossier wordt niet gedigitaliseerd, maar tot 20 jaar na beeindiging van de behandeling beveiligd achter slot en grendel bewaard.

U hebt het recht om (gegevens uit) het dossier op te vragen. Dit kan uiterlijk twee weken duren. Administratieve kosten worden berekend.

Als uw therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Om uw privacy te waarborgen doe ik mijn uiterste best er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens

 

Het cliëntendossier blijft zoals in de WGBO wordt vereist 20 jaar bewaard.